25/05/2023

Sirdaryo viloyatida 2023-yilning yanvar-aprel oylarida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) soni 861 tani tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 318 ta

savdo sohasida – 290 ta

sanoat sohasida – 83 ta

qurilish sohasida – 36 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 27 ta

tashish va saqlash sohasida – 25 ta

axborot va aloqa sohasida – 17 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 9 ta

boshqa sohalarda – 56 tani tashkil etgan.