16/03/2023

Sirdaryo viloyatida 2023-yilning yanvar-fevral oylarida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) soni 412 tani tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 113 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 208 ta

sanoat sohasida – 32 ta

qurilish sohasida – 20 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 10 ta

tashish va saqlash sohasida – 6 ta

axborot va aloqa sohasida – 5 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida –5 ta

boshqa sohalarda – 13 tani tashkil etgan.