21/02/2023

2022-yilning yanvar oyida Sirdaryo viloyatida viloyat korxonalari tomonidan 1009,3 mln. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2022- yilning mos davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi 102,3 % ni tashkil etdi.

Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash hissasiga to‘g‘ri kelib, uning jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 63,4 % ni tashkil etdi.