07/05/2022

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi – 312 ta
Sanoat – 105 ta
Qurilish – 48 ta
Savdo – 195 ta
Tashish va saqlash – 17 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmat – 26 ta
Axborot va aloqa – 12 ta
Sog‘liqni saqlash, ijtimoiy xizmat ko‘rsatish–8 ta
Boshqa faoliyat turlari – 47 ta

Ma’lumot uchun: 2022– yilning yanvar-mart oyida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha yangi tashkil etilgan kichik korxona va mikrofirmalarning eng ko‘p salmog‘i, birlikda

Savdoda – 195 ta
Sanoat – 105 ta
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi – 312 ta
Qurilish – 48 tani tashkil etdi.