12/07/2021

2021- yil yanvar-iyun oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) yangi tashkil etilgan korxonalar soni quyidagicha:

savdoda – 513 ta

sanoatda – 289 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 193 ta

qurilishda – 84 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 69 ta

axborot va aloqada – 21 ta

tashish va saqlashda – 20 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 15 ta

boshqa sohalarda – 166 ta

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi axborot xizmati